Värdekedja

Stålindustrin och leverantörer av insatsvaror, tjänster och service är ömsesidigt beroende av varandra, liksom de produktägande företagen och stålföretagen. Att öppna och optimera värdekedjan är viktig för hög effektivitet, kvalitet och kompetens, vilket är ett av våra fokusområden.

Insatser för företag som levererar tjänster och service
Innovation för denna målgrupp handlar om att skapa affärsmodeller som driver utveckling av både leverantör och kund på ett sätt som ökar specialiseringen, kunskapsnivån och värdet för båda parter.

Insatser för företag med egna produkter och tjänster
För att öka innovationsnivån inom denna kategori krävs kundmedverkan. Här samarbetar produktägare med material- och tillverkningsleverantörer samt kunder i utvecklingsprojekt med uppdrag att gemensamt lösa nästa generation produkters eller tjänsters utmaningar. Inom större företag kan kunder och leverantörer även finnas i samma bolag.

I denna typ av projekt förstärker produktägaren sin kundrelation, materialleverantören får avsättning och referenser för sina avancerade material och kunskap om vilka materialegenskaper som efterfrågas i framtiden. Tillverkningsleverantören får kunskap om de framtida kraven på teknik och kunskap och kan använda detta i sitt eget strategiarbete. Forskningen blir behovsmotiverad, vilket leder till ökad interaktion och samproduktion av kunskap.