Hållbara transporter

i stålindustrins leverantörsled

Bergslagens stålindustri behöver personal, energi, insatsvaror, service och utleverans av sina produkter. För att åstadkomma detta krävs mängder av transporter både internt och externt.

Idag finns en tydlig ambition och bred samsyn att Sverige ska uppnå fossilt oberoende transporter år 2030. Vägen dit är oviss, men ett ökat engagemang och ökad samverkan mellan olika aktörer kommer att vara nödvändigt för att nå målet.

Det finns ett stort behov att belysa nuvarande situation och identifiera möjliga insatser, både när det gäller direkta åtgärder och fortsatt forskning. Här har industriföretag, leverantörer, samhällsaktörer och akademi i Bergslagen med sina speciella förutsättningar och behov möjlighet att påverka utvecklingen positivt.

Europaväg 16 är testarena
Regionen präglas av långa avstånd och omfattande industriell verksamhet.

Triple Steelix genomför därför en förstudie med syfte att bidra till hållbara transporter i stålindustrin. Genom att fokusera på industrins leverantörer som genomför och tillhandahåller transporter dygnet runt finns det goda förutsättningar att påverka omställningen.

Fokus är lokala och regionala transporter, som ofta sker mellan industriföretagen eller resor mellan industri och leverantörens hemvist. Det kan exempelvis handla om servicetjänster, underhållstjänster, konsulttjänster, råvarutransporter, materialtransporter eller interna transporter.

Genom att knyta förstudien till den unika och regionala testarena som Europaväg 16 erbjuder, är det möjligt att både sprida kunskap och knyta aktörer till framtida projekt.

– I dagens samhällsdebatt är det lätt att se elektrifiering som enda lösningen, men för långa avstånd måste det kombineras med andra typer av transportlösningar och bränsleslag. Det gäller att vi genomför åtgärder som passar regionen och den regionala industrin. Det vill säga bygger infrastruktur efter behov, påverkar politiken och sprider kunskap för ändrade beteenden, förklarar Patrick Olsson, projektledare för förstudien.

Lösningar för hela Sverige
– Ofta är fokus på storstadsregionerna och urbana miljöer som har helt andra förutsättningar. Nu vill vi sätta fokus och hitta lösningar som passar övriga Sverige, fortsätter Nicklas Tarantino, ansvarig för området Resurseffektivitet inom Triple Steelix. Stålindustrins lokalisering i Bergslagen är en perfekt plattform för att bygga infrastruktur för hållbara transporter, tillägger Nicklas. I förstudien deltar aktörer som kan bidra till samverkan, påverkan och utveckling. Det handlar om Sandvik SMT och SSAB, det är ITSDalarna som är en innovationsmiljö inom hållbara transporter och intelligenta transportsystem och det inkluderar Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle som kan bidra till forskning och utveckling inom logistik, transporter, teknik etc. Målet är att identifiera förutsättningar, knyta aktörer till ett gemensamt kompetensnätverk samt grundlägga regionala genomförandeprojekt och framtida forskning.

 

”Stålindustrins lokalisering i Bergslagen är en perfekt plattform för att bygga infrastruktur för hållbara transporter”