Om Triple Steelix

Triple Steelix är en regional utvecklingssatsning som ska göra den redan framgångsrika stålindustrin i Bergslagen ännu starkare genom en effektiv samverkan mellan näringsliv, samhälle och forskning. Triple Steelix är en unik satsning i Bergslagen och för hela Sverige. Uniciteten är den breda samverkansroll som organisationen har, vilket innebär samverkan med många aktörer vars olika behov och idéer kan matchas för att bidra till innovation och förnyelse.

Arbetssättet har visat sig vara framgångsrikt och många medverkande parter har fått möjlighet att utveckla sin infrastruktur. Målet är att alla ska vinna på Triple Steelix, såväl näringslivet, akademierna och samhället som de enskilda medborgarna.

Triple Steelix vision: Center of excellence and innovation on advanced steel
Triple Steelix uppdrag: Öka attraktiviteten hos regionen genom forskning, innovation och utvecklingsarbete i och mellan företagen, akademin och samhället.

För de små och medelstora företagen i Bergslagen betyder Triple Steelix:

  • • Direkt tillgång till bred kunskap om stål och stålförädling
  • • Tillgång till ett stort kontaktnät
  • • Möjlighet att låta nya idéer testas av forskare och i experimentell verksamhet.
  • • Ökad konkurrenskraft via resurseffektivisering, produkt-, process- och applikationsutveckling
  • • Hjälp att utveckla affärsstrategi, produktion och marknadsföring

För regionen som helhet betyder Triple Steelix:

  • • Tillväxt i företagen som leder till ekonomisk tillväxt
  • • Konkurrenskraftiga företag och därmed tryggare jobb
  • • Långsiktiga satsningar på forskning och teknisk utveckling

Triple Steelix omfattar kommuner i tre län: Dalarna, Gävleborg och Västmanland.
Region Dalarna, Gävleborg, Västmanland och de regionala högskolorna är engagerade.

Huvudansvaret för Triple Steelix ligger hos Jernkontoret, stålföretagens branschorganisation.

VINNOVA medfinansierar arbetet till och med 2018. Detta tack vare ett starkt engagemang från Region Dalarna, Region Gävleborg samt Region Västmanland, kommuner och företag, men också för att Triple Steelix under 14 år kunnat visa att vi gjort skillnad för Bergslagen.

De stora ståltillverkarna och cirka 200 små och medelstora företag med anknytning till stålet deltar i arbetet på olika sätt. Befintliga nätverk i stålbranschen, både informella och mer etablerade, spelar viktig roll för Triple Steelix.

Vi ser fram emot en fortsatt stark utveckling under 2018 och framåt.